VANLIGA REAKTIONER VID FÖRMAKSFLIMMER

Förmaksflimmer

Förmaksflimmer är en vanlig hjärtsjukdom som beror på en störd elektrisk aktivering av hjärtats förmak och yttrar sig genom oregelbunden och ibland snabb puls. Förmaksflimmer (ofta kallat ”flimmer”) är en mycket vanligt rytmrubbning som betraktas som en folksjukdom. Man räknar med att cirka 3 % av den vuxna svenska befolkningen har förmaksflimmer.

Vanliga reaktioner vid förmaksflimmer

I och med att flimmer kan sätta igång plötsligt och oväntat är det vanligt att man börjar försöka hitta ett mönster och utveckla undvikanden- och kontrollbeteenden för att få en känsla av att man har koll på hjärtat och kan förhindra att flimmer uppstår. Men på lång sikt gör det ofta att man känner sig både styrd och begränsad av sitt flimmer.

Många patienter med flimmer beskriver att de ständigt känner av sitt hjärta och oroar sig för att flimmer ska sätta igång. Man kan bli både trött och uppgiven av denna anspänning. Oro och stress gör också att hjärtat naturligt börjar slå snabbare vilket för många med flimmer gör att oron ökar ännu mer.

För att få så lite symtom som möjligt undviker vissa med förmaksflimmer t.ex. fysisk aktivitet eller att delta i sociala sammanhang när de har symtom. Dock är inte hjärtklappning vid förmaksflimmer farligt och att undvika sådant som ger upphov till hjärtklappning kan i sig medföra negativa konsekvenser, t.ex. försämrad kondition. Oro kring symtom, undvikande och mycket vårdsökande kan leda till minskad livskvalitet och känsla av att man är styrd av sitt förmaksflimmer vilket kan påverka såväl vardag som semesterplaner.

Man hamnar i helt begripliga onda cirklar som ofta leder till att livet blir alltmer begränsat och även om symtomen i sig är plågsamma kan de beteendemönster som de ger upphov till vara ett ännu större problem.

Flimmerstudien

I den aktuella studien prövas en behandling som utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT) och som fokuserar på samspelet mellan psykologiska och beteendemässiga komponenter och deras påverkan på förmaksflimmer. Läs mer om behandlingen här: OM KBT VID FÖRMAKSFLIMMER